Arbetslag år F-3

Arbetslag år F-3 omfattar förskoleklassen samt skolåren 1-3 och fritidshemmen. Årskurs 1-3 är inrymda i byggnaden Bullerbyn med fritidshemmen Junibacken och Mattisborgen. Förskoleklasserna håller till i Villekulla.

Förskoleklasser

På Vasaskolan finns en förskoleklass, som håller till i Villekulla. I vår förskoleklass är lek, utevistelse och social träning viktiga inslag i verksamheten. I vår verksamhet är trygghet och trivsel grunden för elevernas kunskapsutveckling. Vi erbjuder bland annat:

 • Förberedande skolverksamhet
 • Möjlighet för sex- och sjuåringar att mötas i lek och arbete
 • Gemensam rastverksamhet med år 1-3
 • NTA- Natur och teknik för alla från förskoleklass till år 6
 • Idrott i skolans gymnastiksal
 • Att under läsåret få lära känna sin blivande lärare
 • Ett välfungerande faddersystem

Våra mål

 • Underlätta barnens inlärning av basfärdigheter genom lek och praktiskt arbete
 • Förbereda läsinlärning och språkutveckling inför skolstart
 • Göra övergången "mjuk" mellan förskoleklass och skola
 • Ge barnen trygghet i gruppen och stärka deras självkänsla bland annat med drama, musik och livskunskap (nolltolerans mot mobbing)
 • Samverka för barnens bästa genom lärarnas olika kompetenser

Kontakt förskoleklassen: 08-568 914 86.

Årskurs 1-3

Skolår 1-3 håller till i Bullerbyn där vi arbetar i ljusa och trivsamma lokaler. I varje klass samarbetar lärare och fritidspedagog. Specialpedagog och talpedagog finns också tillgängliga. Vi har ett nära samarbete med lärarhögskolan vilket innebär att vi håller oss à jour med aktuell pedagogisk forskning. Vi strävar efter att ge varje barn möjlighet att utvecklas utefter sina förutsättningar. Den största vikten läggs vid basfärdigheterna i svenska och matematik. Eleverna får träning i att planera, ansvara för och utvärdera sitt arbete.

Alla klasser arbetar med Livskunskap. Eleverna har engelska från år 1 och slöjd från år 3. Vi har ett faddersystem där eleverna i år 2 är faddrar till eleverna i förskoleklassen och eleverna i år 3 är faddrar till ettorna. För att stärka gemenskapen har vi återkommande temadagar för alla elever i skolår 1-3.

Vår verksamhet präglas tydligt av Vasaskolans vision: En lugn, trygg och lustfylld skola där barn och vuxna utvecklas tillsammans!

Fritidshem

Läs mer om fritidshemmen på Vasaskolan