Tennisanläggning inom del av Djursholm 2:421

Aktuellt

Byggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2018 att tillstyrka detaljplanen för tennisanläggningen och överlämna den till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen vid sitt sammanträde den 17 december 2018.

Processbild som visar utökat förfarande, prövotid.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 18 maj 2015 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för idrottsändamål inom del av fastigheten Djursholm 2:421.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra sju utomhustennisbanor och parkering, som upptar en del av Djursholm 2:421. Tennisbanorna blir ett komplement till en kommande inomhustennisanläggning inom den angränsande fastigheten Djursholm 2:447, den så kallade idrottstomten.

Beslut KS 2015-05-18 § 79

Handlingar

Granskning (13 februari - 15 mars 2018)

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse inför granskning

Samråd (9 september - 20 oktober 2016)

Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev
Beslut om plansamråd BN 2016-06-15 § 51
Kungörelse

Underliggande utredningar

Projekterings-PM Geoteknik

Markteknisk undersökning, MUR

Ritningar tillhörande MUR

Miljöteknisk undersökning

Tekniskt PM, Handlingsplan för marksanering inom del av fastigheten Djursholm 2:421

Dagvattenutredning för GTG:s tennisanläggning i Djursholm

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden

Telefon: 08-568 912 59

E-post: anna-britta.jarliden@danderyd.se

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.