Ståthållaren 4 - flerbostadshus på Trappvägen

Aktuellt

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 13 juni 2018 att anta detaljplanen. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet och detaljplanen fick laga kraft den 18 december 2018.

Processbild som visar standardförfarande, laga kraft.Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Kommunledningskontoret fick den 29 mars 2017 i uppdrag av byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag till detaljplan för ny bebyggelse inom fastigheten Ståthållaren 4, på Trappvägen 3.

Syftet med detaljplanen är att ersätta befintligt bostadshus, som är i dåligt skick, med ett nytt större. Förslaget utgörs av ett flerbostadshus i form av ett punkthus i fyra våningar med två souterrängvåningar. Byggnaden rymmer totalt cirka 14 lägenheter, fördelade på tvåor, treor och fyror, med en sammanlagd boarea på ca 1800 m2.

Ett plansamråd pågick under perioden 2 oktober till och med 10 november 2017. Öppet hus hölls den 11 oktober mellan klockan 16.00-18.00 på Stocksunds bibliotek. Ett förslag till ny detaljplan ställdes ut för granskning under tiden 5-19 april 2018.

Handlingar

Granskningshandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Samrådshandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev

Underliggande utredningar

Solstudie, KOD Arkitekter, 2018-04-03
Bebyggelseförslag, KOD Arkitekter 2018-03-27
Brand, Briab, 2017-03-15
Dagvattenutredning, Markidé Lars hedman AB, 2017-04-17
Markteknisk undersökningsrapport, Bjerking, 2017-05-23
PM Översiktlig markradonundersökning, Bjerking, 2017-05-29
Tekniskt PM Geoteknik, Bjerking, 2017-05-31
Solstudie, KOD Arkitekter, 2017-09-08
Bebyggelseförslag, KOD Arkitekter, 2017-09-20

Övriga handlingar

Beslut om planuppdrag BN 2017-03-29 § 40
Start-PM
Beslut om antagande BN 2018-06-13 § 48

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Exploatör

För mer information om projektet hänvisas till exploatören:

Wåhlin Fastigheter

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Jonas Carlsson
Jonas.carlsson@danderyd.se

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.