Budget 2023: En stabil och robust ekonomi inför en osäker framtid

Den 17 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2023 och plan 2024–2025.  Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

I en orolig omvärld med en hög inflation, stigande räntor, befarad kommande lågkonjunktur och krig i Europa står Danderyds kommun väl rustad inför en osäker framtid. Kommunen budgeterar för en fortsatt stabil ekonomi med hög effektivitet och en bibehållen kvalitet. Ett positivt resultat om 46,6 miljoner kronor budgeteras och den kommunala skattesatsen hålls oförändrad på 18,35 kronor. Budgeten innehåller satsningar på idrotts- och fritidsanläggningarna och för att förstärka IT-säkerheten och öka digitaliseringen i kommunen.

Under några tuffa och utmanande år med Corona och krig i Ukraina har kommunen kunnat bibehålla en hög kvalitet i verksamheterna och har kvar positionen som en av landets mest kostnadseffektiva kommuner enligt statistikdatabasen Kolada. Kommunen har stärkt ekonomin med goda resultat och har under ett antal år amorterat ned kommunens lån. Kommunen budgeterar för att ta upp nya lån med anledning av stora investeringar i främst skolor, korttidsboende, konstgräsanläggningar samt för upprustning av av torg- och parkytor vid Mörby centrum. 

Satsningar på idrott- och fritidsanläggningar och IT-säkerhet

Satsning görs med 2,0 miljoner kronor på idrotts- och fritidsanläggningarna för att bibehålla den höga kvaliteten på anläggningarna. Kommunens invånare nyttjar kommunens idrotts- och fritidsanläggningar i hög grad och rörelse och motion är viktiga delar i folkhälsan.

Satsning görs också med 2,0 miljoner kronor för att förstärka IT-säkerheten och öka digitaliseringen i kommunen. Allt fler attacker mot infrastruktur gör internet till en måltavla för angrepp och därför säkerställs en fortsatt hög IT-säkerhet. För att möta välfärdsbehoven med främst en äldre befolkning och invånarnas efterfrågan på service och tjänster är utvecklingen av digitaliseringen ett prioriterat område för kommunen.

Verksamheterna och fördelning

Nämndernas totala nettobudget uppgår till nästan 2,86 miljarder kronor där de nämnder med störst nettobudget är utbildningsnämnden med cirka 948 miljoner kronor och socialnämnden med 711 miljoner kronor. En stor del av kommunens budget har sin tyngdpunkt på kommunens kärnverksamheter utbildning och omsorg. Verksamheterna tillförs 71,0 miljoner kronor mer 2023 än 2022, och utgör 80 procent av verksamheternas totala budget.Tårtdiagram: förskola 9 %, grundskola 25 %, gymnasium 8 %, äldreomsorg 19 %, funktionshinderomsorg 9 %, individ- och familjeomsorg 5 % och övriga verksamheter 25 %.

Diagrammet visar fördelningen mellan verksamheternas nettobudgetar i procent:

  • förskola 9 procent
  • grundskola 25 procent
  • gymnasium 8 procent
  • äldreomsorg 19 procent
  • funktionshinderomsorg 9 procent
  • indvid- och familjeomsorg 5 procent
  • övriga verksamheter 25 procent

Här kan du ta del av budgeten i sin helhet:

Budget 2023 och plan 2024-2025

Uppdaterad: 2022-11-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.