Ett första steg mot en teambaserad hemtjänst

Hur kan hemtjänsten organiseras så att äldre personer får mer trygghet i vardagen och bättre samverkan sker mellan hemtjänst, primärvård och rehabilitering? Socialnämnden gav i september 2020 socialkontoret i uppdrag att utreda detta. Nu har socialkontoret återkommit med en långsiktig delrapport och handlingsplan med områden att arbeta vidare med inom hemtjänsten.

En Danderydsmodell för hemtjänsten

- Hemtjänsten har funnits länge som stöd och hjälp till äldre i hemmet. Nu är det dags att ta ytterligare steg framåt för att få en bra hemtjänst bättre. Jag vill se en Danderydsmodell i hemtjänsten, där olika aktörer samverkar runt den äldre för att öka tryggheten i hemmet, för både de äldre själva och anhöriga, säger Carina Erlandsson, ordförande i socialnämnden. Att flytta till vård- och omsorgsboende ska inte vara en förutsättning för omfattande stöd, fortsätter Carina Erlandsson.

Britt-Marie Ekstrom

Individen i centrum

- Jag ser fram emot en spännande höst där vi ska fortsätta ta fram gemensamma strategier för hur vi tillsammans med hemtjänstutförare, biståndshandläggare och primärvården kan utveckla en mer teambaserad arbetsmodell där individen sätts i centrum. Vi kommer att bjuda in alla aktörer till en gemensam workshop i början av hösten, säger socialdirektör Britt-Marie Ekström.

Många vill bo kvar hemma

Socialnämnden betonar att grunden för äldreomsorg i Danderyd är valfrihet. Många äldre vill kunna bo kvar i sina hem även om de behöver omfattande stöd av hemtjänsten. Då ska kommunen möjliggöra detta. Anhöriga som tar hand om äldre med omfattande behov tar i dag ett stort ansvar för samverkan mellan kommunens biståndshandläggare, vårdcentral och rehabilitering. En samverkanskontakt i hemtjänsten kan vara av stort värde. Med en teambaserad hemtjänst ska de äldre känna att oavsett vilken personal som kommer hem till dem så har den personalen tagit reda på kundernas önskningar för hur deras hjälp och stöd ska genomföras.

Socialkontorets förslag till handlingsplan består av fyra områden att utveckla:

Skapa team för trygghet och samverkan

För äldre personer med hemtjänst och flera nya omsorgskontakter bör ett team skapas som ökar tryggheten och kontinuiteten och stärker samverkan mellan kommun, primärvård och primärvårdsrehabilitering. Här ska ett förslag till Danderydsmodell tas fram i dialog med utförare av hemtjänsten, biståndshandläggare, vårdcentraler och primärvårdsrehabilitering.

Utse samverkanskontakt

För bättre samarbete mellan hemtjänst, primärvård och primärvårdsrehabilitering bör en samverkanskontakt utses. En sådan kontakt kan avlasta anhöriga som annars drar ett tungt lass. Socialkontoret ska utreda om och hur hemtjänsten kan ersättas för samverkanstid.

Utveckla insatser för att motverka ensamhet bland äldre

I socialtjänstlagen står det att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Danderyd har mottagit stimulansmedel/statliga bidrag och genomfört ett antal insatser för att minska ensamhet hos äldre, bland annat genom aktiviteter på seniorträffar. Socialkontoret ska se över om tiderna för social kontakt, promenader och ledsagning i hemtjänsten kan ökas och hur innehållet kan utvecklas.

Ökad kompetensutveckling och framtida innovationer i hemtjänsten

Äldreomsorg med fokus på individen är ett område under stark utveckling. Kompetensen i hemtjänsten behöver utvecklas på flera områden. Ett exempel är det statliga äldreomsorgslyftet, där omsorgspersonal på arbetstid kan vidareutbilda sig till undersköterska.