Fördjupad utredning av Svalnässkolans framtid

Utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) att utreda framtiden för Svalnässkolan. I utredningen ska nämnden ge sin syn på den föreslagna avvecklingen av den kommunala verksamheten i Svalnässkolan samt på hur en eventuell övergång till en fristående skolaktör kan hanteras.

I uppdraget till utbildningsnämnden, som är kommunens huvudman inom skolväsendet, står också att både juridiska och ekonomiska konsekvenser ska ses över och att ett barnrättsperspektiv ska beaktas. Utredningen ska redovisas för KSAU senast den 17 februari, därefter kommer kommunfullmäktige fatta ett beslut i frågan.

Förslaget om en avveckling av den kommunala skolverksamheten i Svalnässkolan från höstterminen 2021 kom från kommunstyrelsens produktionsutskott i november 2019. Bakgrunden till förslaget är att det finns ett överskott av skolplatser i Djursholm och en överetablering av skolor i förhållande till antalet barn. Det gör att det inte går att få ekonomin i samtliga skolenheter att gå ihop.

- Det känns bra att vi tar nästa steg när det gäller de olika alternativ som vi och Svalnässkolan står inför. Jag vill veta att vi verkligen har vänt på alla stenar innan ett slutgiltigt beslut fattas i den här frågan, som så många engagerat sig i, säger Kent Henningson, bildningsdirektör och förvaltningschef med ansvar för att bereda frågor till utbildningsnämnden.

- Med anledning av att vi får många frågor om framtiden för Svalnässkolan så planerar vi också för att bjuda in till ett informationsmöte som kommer att hållas på skolan den 16 januari, säger Kent Henningson.

Läs mer

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 16 december 2019 (§71)

Produktionsutskottets beslut den 12 november 2019 (§ 69)

Tjänsteutlåtandet den 6 november 2019 (PU 2019/194)