Ny enkät: Danderydsbor med funktionsnedsättning nöjda med boende och service

Nu är resultaten klara för 2020 års nationella brukarundersökning av personer som får boende och/eller boendestöd på grund av funktionsnedsättningar. Överlag är det förbättringar inom de allra flesta områden jämfört med resultaten 2019.

Carina Erlandsson (M), ordförande Socialnämnden

Konsekvent kvalitetsarbete

- Det är glädjande att Danderydsbor som får hjälp enligt LSS (lagen om särskilt stöd) eller Socialtjänstlagen på grund av funktionsnedsättningar är så nöjda med boendet och stödet de får, säger Carina Erlandsson (M), ordförande för Socialnämnden.

- Det här är resultatet av ett konsekvent kvalitetsarbete ute i verksamheterna, säger Maria Alm, chef för äldre- och funktionshinderomsorg på socialförvaltningen. (Bild nedan)

Maria Alm


- Vi har ett mycket gott samarbete med verksamheterna, så jag är mycket glad att det är en så stor nöjdhet bland personer som lever i ett boende med särskilt stöd och de som får boendestöd, säger Lina Rönnerblad, chef för vuxenavdelningen på socialförvaltningen.

Vilka deltog i enkäten?

De personer som intervjuades är Danderydsbor som bor i en LSS gruppbostad, LSS servicebostad eller ett boende med särskild service enligt Socialtjänstlagen, samt personer som har boendestöd.

100% inom LSS gruppbostäder nöjda med stöd och omtänksam personal

Bland de boende inom LSS gruppbostäder, som behöver omfattande stöd och omsorg dygnet runt, rapporterar 100% att de fick rätt stöd, upplevde trivsel, omtanke och att de hade förtroende för personalen. Däremot uppfattas personalens förmåga att förstå de boende inte vara lika bra som tidigare (81% jämfört med 95% 2019).

Fler upplever självbestämmande och trygghet i servicebostäder

De som bodde i en LSS servicebostad rapporterar också att de var mer nöjda med sitt inflytande i bostaden och omtanken personalen visade (både 94% mot 82% 2019). De allra flesta känner sig trygga i sin bostad (94%) och trivs och har förtroende för personalen (båda 88%).

I bostad med särskild service trivs 100%

Bland de personer som bodde i en bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen trivs 100%. De känner att personalen brydde sig om dem, att de får rätt stöd och de vet vart de kunde vända sig med synpunkter (alla 88%). Fler hade förtroende för alla in personalen (63% jämfört med 50% 2019).

De som får boendestöd är lite mer nöjda är rikssnittet

Bland de som bodde i egen bostad med boendestöd rapporterar de flesta något bättre eller motsvarande nöjdhet med kommunens insatser i jämförelse med rikssnittet. Betygen för eget inflytande (88%) och trivsel (92%) ligger något högre än rikssnittet. När det gäller att ha förtroende för personalen (83%) låg resultaten i nivå med riket. Fler Danderydsbor vet vart de kunde vända sig med synpunkter 91% gentemot 77% i riket.

Vad händer med resultaten?

Syfte med brukarundersökningen är att utveckla och förbättra verksamheten. Varje verksamhetsansvarig har därför ett ansvar att analysera och följa upp resultatet av brukarundersökningen. En skriftlig redovisning av verksamheternas analys och handlingsplan kommer överlämnas till ansvariga avdelningschefer till socialförvaltningen 2021.

Om enkäten

Detta är det andra året som Danderyds kommun använder sig av Nationell brukarundersökning, enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) koncept. Undersökningen omfattar frågor om följande områden: inflytande och självbestämmande i sitt boende, rätt stöd, om personalen är omtänksam, kommunikation med personalen, upplevd trygghet, trivsel och möjlighet att uttrycka synpunkter kring brister eller problem.

Cirka 66 % av de tillfrågade svarade 2020 jämfört med 75% under 2019. Under 2020 behövde man på grund av pandemin hålla avstånd så det kan ha gjort att färre svarade. Vissa personer som har omfattande kognitiva funktionsnedsättningar bedömdes inte kunna svara på enkäten.

Läs hela rapporten:

Nationell brukarundersökning funktionsnedsättning 2020.pdf