Förnyad samverkansöverenskommelse mellan Danderyds kommun och polisen, för trygghet och mot brott

Arbete mot inbrott i bostad och ungas droganvändning fortsätter och intensifieras. Ökat fokus på kameraövervakning, väktare och trygghetsvandringar.

Danderyds kommun och polisen har förnyat sin överenskommelse om samverkan för att förhindra brott och främja trygghet. Överenskommelsen består av ett avtal om samarbete, en lägesbild, en handlingsplan och ett medborgarlöfte. Lägesbilden grundar sig bland annat på brottsstatistik, drogvaneundersökningar, trygghetsundersökningar samt den dialog som kommunen och polisen har med medborgarna i sin dagliga vardag.

Handlingsplanen beskriver att kommun och polis tillsammans och var för sig ska arbeta förebyggande inom ett antal områden, bland andra:

  • Mot bostadsinbrott
  • För minskad konsumtionen av alkohol och droger bland minderåriga
  • För trygghet på platser där förhållandevis fler människor känner otrygghet.

Nyheter i planen är att man ska ansöka om att få använda kameraövervakning och väktare.

Medborgarlöften var något som polisen och kommunen införde 2016. Det handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Innehållet i medborgarlöftet grundas på medborgardialoger, medarbetardialoger, regelbundna möten med människor som på olika sätt arbetar med brott och trygghet och brottsstatistik. I det förberedande arbetet framkom att de områden som uppfattas som otrygga är Mörby centrum, området kring Danderyds sjukhus och områden kring återvinningsstationer. Det medborgarlöfte som polis och kommun kommit överens om ska gälla under 2019 är att fortsätta bevakningen av de platser som får sämst omdömen vad gäller trygghet och att ordna trygghetsvandringar*.

Läs mer och ladda ned handlingsplanen

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander, Lokalpolisområdeschefen Anna Ohlsson, kommundirektören Åsa Heribertson samt Alexander Antonian, kommunpolis i Danderyd, är mycket nöjda med den nya handlingsplanen för trygghet och mot brott. Alla ser nu fram emot att ta itu med det praktiska arbetet.

Citat

"Tryggheten är en av våra högst prioriterade politiska frågor. Därför känns det väldigt bra att vi har en tydlig handlingsplan och ett fortsatt nära samarbete med polisen."

Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande

”Trygghet för alla våra invånare och besökare är helt väsentligt för trivseln oavsett om man är gammal eller ung. Tyvärr drabbas vi, som alla kommuner, av brott och skadegörelse. Jag ser det som mycket angeläget att fortsätta vårt trygghetsskapande arbete i både centrumområden och i villakvarteren. Danderyd ska kännetecknas av att vara en av landets mest trygga kommuner”.

Gunnar Liljegren ordförande i Trygg i Danderyd, Danderyds brottsförebyggande råd.

Pressmeddelandet som pdf:

Förnyad samverkansöverenskommelse mellan Danderyds kommun och polisen, för trygghet och mot brott