Danderyds kommun deltog i SCB:s medborgarundersökning 2019

Undersökningen visar att kommunens invånare i stort anser sig nöjda med Danderyds kommun som plats att bo och leva i.

Bakgrund

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Danderyds kommun har deltagit i 2019 års undersökning. Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019.

Ett slumpmässigt urval på 1 500 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 49 procent enkäten vilket motsvarar 719 personer. Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 135 kommuner som var med i undersökningen 2019. Jämförelser med tidigare år avser åren 2017 och 2016, då ingen undersökning genomfördes i Danderyds kommun 2018.

I 2019 års undersökning deltog 19 av 26 kommuner i Stockholms län. De kommuner som valde att inte delta är Stockholms stad, Ekerö kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Upplands Väsby kommun och Österåkers kommun.

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning.

Bedömning

Danderyds kommun har under hösten 2019 deltagit i SCBs medborgarundersökning och nu är resultaten av undersökningen tillgängliga. SCBs medborgarundersökning är en attitydundersökning och ska inte förväxlas med en brukarundersökning. Konkret innebär detta att undersökningen mäter attityder snarare än erfarenheter av kommunen och dess verksamheter. 2019 års undersökning visar att kommunens invånare i stort anser sig nöjda med Danderyds kommun som plats att bo och leva i. Kommuninvånarna är fortsatt nöjda med kommunens verksamheter och delvis nöjda med möjligheten till insyn och inflytande. Sett i ett historiskt perspektiv har kommunens resultat försämrats något jämfört med tidigare år. Detta är dock en trend för samtliga kommuner som genomfört undersökningen 2019 jämfört med tidigare år.

Inom ramen för Nöjd-region-index ingår frågor avseende Trygghet. Här ser vi ett något försämrat resultat jämfört med tidigare år. Att resultatet försämrats inom detta område är inte oväntat utan återspeglar den diskussion som finns i kommunen om en ökad känsla av otrygghet till följd av bland annat inbrott. Detta har resulterat i ett ökat fokus på trygghet och säkerhet i kommunens budget och planering för kommande år.

Danderydsborna uppger i enkäten att de är mindre nöjda med kommunen och dess service och tjänster än tidigare år. Det skiljer upp till 10 procentenheter för enskilda områden som äldreomsorg, förskola, grundskola och generellt bemötande och tillgänglighet. Detta är delvis oväntat då andra kvalitetsmätningar visar på ett högt resultat för exempelvis skolorna i kommunen. Vidare har kommunen arbetat aktivt genom införande av ett kontaktcenter för att öka tillgängligheten för medborgarna. En bakomliggande orsak till resultatet kan vara det ekonomiska läget i kommunen och den debatt kring detta som förts i olika forum. Detta kan påverka den generella bilden av kommunens verksamheter och utförandet av service och tjänster. Resultatet visar även att personer som uppger att de varit i kontakt med kommunen och dess verksamheter någon gång de senaste två åren generellt är något mer nöjda än de som inte varit det.

Resultatet för Nöjd-inflytande index har försämrats från 53 år 2017 till 39 för 2019. Här har Danderyds kommun försämrat sina resultat från att tillhöra en av kommunerna med högst resultat till att vara i linje med medel för medverkande kommuner. Kommunen behöver analysera detta närmare men en reflektion är att höstens protester och debatt i sociala medier kring eventuella besparingar i kommunen kan ha bidragit till en försämrad syn på möjligheterna att påverka.

Danderyds kommun värdesätter resultatet från medborgarundersökningen och använder även andra undersökningar för att mäta kvalitet i verksamheten. Undersökningens resultat kommer att ligga till grund för planering av arbetet för kommande år. Resultatet kommer att i stora delar tas om hand i respektive nämnds verksamheter i ordinarie arbete med verksamhetsplan och uppföljning av denna. Kommunen strävar ständigt för att kunna förbättra service och tjänster som möter kommuninvånarnas behov och förväntan.

Medborgarundersökning 2019 Danderyds kommun.pdf

Om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats