Skolval till förskoleklass

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

Vårdnadshavare till barn som är födda 2013 och folkbokförda i Danderyd ska göra ett skolval till förskoleklass. Detta gäller oavsett om du vill att barnet ska gå i en kommunal eller fristående skola, i Danderyd eller i någon annan kommun.

Eftersom vi som kommun har ansvar för att alla barn som är folkbokförda här har en skolplats, är det viktigt att allas val registreras hos oss.

Skolvalet för hösten 2019 öppnar den 8 januari.

Så här går det till

Skolvalet görs via vår e-tjänst, där du anger ett första-, ett andra- och ett tredjehandsalternativ. Här kan både kommunala och fristående skolor anges. När skolvalet är avslutat fördelas platserna först bland de som bor i Danderyd och har skolan som förstahandsval.

Antagningsordning

För de kommunala skolorna gäller att de i första hand ska erbjuda plats till elever som är bosatta i Danderyd. Elever bosatta i andra kommuner antas i mån av plats. De fristående skolorna tar in efter förstahandsval och närhetsprincip, oavsett folkbokföringskommun.

Syskonförtur

För valet till förskoleklass gäller så kallad syskonförtur. Det innebär att om det är fler förstahandssökande än det finns platser till en skola så ges förtur till de barn som har äldre syskon på skolan.

Om det är fler med syskonförtur än det finns platser på skolan, fördelas platserna bland dem efter närheten till skolan.

Efter att de med syskonförtur har fått plats på skolan, fördelas eventuella övriga platser till förstahandssökande utifrån närhetsprincipen.

Observera att syskonförturen endast gäller för förstahandsvalet.

Närhetsprincipen

Om antalet platser i en skola inte räcker till för antalet förstahandssökande så är det den som bor närmast som har förtur. Avståndet mäts fågelvägen med hjälp av miljö-och stadsbyggnadskontorets digitala kartor. Mätningen görs mellan fastighetsgränsen för skolan och fastighetsgränsen för elevens folkbokföringsadress.

Målsättningen att en elev i förskoleklass inte ska behöva gå förbi en annan skola på väg till sin skola.

Ditt barn har störst chans att komma in på den skola som ligger närmast bostaden. För att ytterligare öka möjligheten att få plats där, bör du välja den som ditt förstahandsalternativ.

Särskilda skäl

Undantag från ordinarie antagningsregler kan göras för elever som har särskilda skäl att gå i en viss skola. Det kan till exempel röra sig om sociala eller psykologiska skäl eller funktionshinder.

Sådana ansökningar prövas i varje enskilt fall i en elevhälsokonferens eller motsvarande, under rektorns ledning. Det är rektorn i den skola som eleven söker till som beslutar om det särskilda skälet ska ge förtur eller inte.

Information om skolplacering

Det är rektorn vid varje skola som beslutar om skolplacering utifrån skolvalsreglerna. Alla placeringar till skolorna i Danderyd är klara i mars. Då skickas placeringsbeskeden ut till vårdnadshavarnas e-postadresser.