Samråd för översiktsplanen

2020 genomfördes en tidig enkät om Danderyds framtida mark- och vattenanvändning. Mellan 3 maj och 13 juni 2021 genomfördes samråd för översiktsplanen då invånare och andra intressenter kunde lämna synpunkter på det framtagna förslaget. Nedan kan du ta del av samrådsförslaget och sammanställningen av de synpunkter som inkom.  

Samrådssammanställning

Totalt inkom 742 enkätsvar i den enkät som var öppen 3 maj-13 juni. Det var stor spridning mellan de som vill utveckla kommunen och de som vill bevara den som är. Av de som svarat uppgav 96 procent att de var boende i kommunen. De flesta var i åldersgruppen 40-69 år och könsfördelningen var cirka 56 procent kvinnor och 44 procent män.

Sammanställningen av synpunkterna finns i två versioner, en kort version och en lång version.

Samrådssammanställning, kort version, 14 sidor

Samrådssammanställning, lång version, 162 sidor

Förslag till översiktsplan

I filmen kan du få en sammanfattning om vad översiktsplanen innebär på tre minuter.

I det digitala verktyget Story map finns förslaget till översiktsplan från maj 2021: 

Digital plattform - Story map

Förslaget finns också i sin helhet respektive uppdelat per kapitel som pdf-fil:

Hela översiktsplanen som pdf-fil, 158 sidor - Samrådsförslag


Kapitel 1 - Inledning
Kapitel 2 - Utgångspunkter
Kapitel 3 - Nuläge
Kapitel 4 - Översiktsplanens mål
Kapitel 5 - Utvecklingsinriktning
Kapitel 6 - Mark- och vattenanvändning
Kapitel 7 - Genomförande och konsekvenser av planeringen
Hållbarhetsbedömning - Samrådsförslag för Danderyds översiktsplan

Vad händer efter samrådet? 

Nu pågår ett arbete med att revidera samrådshandlingarna och ta fram en ny version, en så kallad granskningshandling samt genomföra en granskning. Det innebär en ny möjlighet att tycka till om översiktsplanen och sker på liknande sätt som för samrådet. Granskning är planerad till december 2021.

Har du frågor? 

Kontakta översiktsplanerare Staffan Lind 
staffan.lind@danderyd.se, 08-568 916 70 

Uppdaterad: 2021-10-06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.