Avgifter, styrdokument och abonnemang

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för avfallshämtning och oavsett abonnemang så betalar du en grundavgift och viktavgift.

Avfallstaxa

I avgiften ingår bemannade återvinningscentraler, rullande miljöstationer och återvinningscentraler, kundservice, information, fakturering, avfallsplanering, insamling och behandling av avfallet.

I avfallstaxan finns samtliga priser för de avfallstjänster som erbjuds av Danderyds kommun.

Avfallstaxan höjs 1 januari 2019

Sophämtningen finansieras av de avgifter som kommunens fastighetsägare betalar. Verksamheten ska inte gå med vinst. Under de senaste åren har avgifterna för sophämtningen hållits låga, för att kompensera för ett tidigare ackumulerat överskott. Nu är detta överskott återbetalat och avgiften behöver höjas. Det senaste beslutet om att höja avfallstaxan togs av kommunfullmäktige den 29 november 2018. Höjningen är från den 1 januari 2019 och är på totalt nio procent, jämt fördelat över samtliga tjänster i avfallstaxan.

Danderyds kommuns avfallstaxedokument 2019

Prisexempel av avfallstaxan för villor, lägenheter och verksamheter

Grundavgift

Grundavgiften är en fast årsavgift som baseras på behållartyp, behållarvolym och hämtningsintervall. Grundavgiften varierar också utifrån om matavfall sorteras ut eller inte.

Viktavgift

I Danderyd har vi en viktbaserad taxa vilket innebär att den som källsorterar kan minska sina kostnader genom att öka sin utsortering av till exempel förpackningar/tidningar och returpapper. Viktavgiften är en rörlig avgift som tas ur per kilo invägt avfall vid hämtning. Viktavgiften varierar beroende på abonnemangstyp.

Med en hög grad av källsortering minskar behovet av tömning, vilket också minskar sopavgiften genom att antal tömningsavgifter per kärl/tömningstillfälle minskar.

År 2017 samlades det in 394 kg hushållavfall per person i Danderyds kommun.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster så som hämtning av returpapper, trädgårdsavfall med mera kallas för tilläggstjänster och är frivilliga att beställa. Tilläggstjänster går dock ej att beställa från Tranholmen.

Gångavståndstillägg är även en tilläggstjänst. Denna tjänst innebär att du kan få dina avfallskärl hämtade inne på fastigheten mot en avgift. Kärlen kan dras i max 50 meter och avgiften varierar beroende på kärlens avstånd från sopbilen. Det är dock kostnadsfritt att ha kärlen placerade inom 10 meter från sopbilen. För att ha gångavstånd är det dock viktigt att dragvägen uppfyller alla krav från kommunens avfallsföreskrifter.

Nytt utseende på fakturan

Från och med oktober har fakturanför sophämtning ett nytt utseende där vikterna för mat- och restavfall är summerade per månad. Den nya summeringen ska underlätta för dig att se hur mycket avfall som ditt hushåll, din fastighet eller verksamhet genererar.

Vår förhoppning är att det ska inspirera till att sortera mer och på så sätt minska mängden avfall.

Avfallsplan och föreskrifter

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. I Danderyds kommun består den av två delar: de lokala avfallsföreskrifterna och avfallsplanen. I avfallsföreskrifterna beskrivs hur avfallet ska hanteras och tas om hand i kommunen. Avfallsplanen sätter upp mål för hur hanteringen av avfall ska se ut. Danderyds kommun har en gemensam avfallsplan tillsammans med övriga kommuner inom SÖRAB som är det avfallsbolag som kommunerna äger tillsammans. Nuvarande avfallsplan sträcker sig fram till 2020. 

Enligt kommunens föreskrifter ansvarar kommunen för insamling och hantering av allt hushållsavfall i kommunen. Detta medför att en fastighetsägare inte kan avsluta ett avfallsabonnemang för hushållsavfall.

Föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun

Avfallsplan

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

danderyd.se@suez.com
Telefon: 08-519 333 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.