Avgifter, styrdokument och abonnemang

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för avfallshämtning och oavsett abonnemang betalar du en grundavgift och viktavgift.

Avfallstaxa

I avgiften ingår stationära återvinningscentraler, den mobila återvinningscentralen,  kundservice, information, fakturering, avfallsplanering, insamling och behandling av avfallet.

I avfallstaxan finns samtliga priser för de avfallstjänster som erbjuds av Danderyds kommun.

Avfallstaxa 2021

Prisexempel avfallstaxa för enfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter 2021

Nu kan du beräkna din avgift för avfallshämtning

Genom denna e-tjänst kan du beräkna din avgift för avfallshämtning. Här kan du laborera med hur din avgift kan förändras beroende på abonnemang och hämtningsintervall.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast årsavgift som baseras på behållartyp, behållarvolym och hämtningsintervall. Grundavgiften varierar också utifrån om matavfall sorteras ut eller inte.

Viktavgift

I Danderyd har vi en viktbaserad taxa vilket innebär att den som källsorterar kan minska sina kostnader genom att öka sin utsortering av till exempel förpackningar och returpapper. Viktavgiften är en rörlig avgift som tas ut per kilo invägt avfall vid hämtning. Viktavgiften varierar beroende på abonnemangstyp.

Med en hög grad av källsortering minskar behovet av tömning, vilket också minskar avfallsavgiften genom att antal tömningsavgifter per kärl/tömningstillfälle minskar.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster så som hämtning av returpapper, farligt avfall, grovavfall, trädgårdsavfall, fallfrukt med mera kallas för tilläggstjänster och är frivilliga att beställa. Tilläggstjänster går dock inte att beställa från Tranholmen.

Dessutom finns ett antal andra tilläggstjänster, till exempel beställning av lås till kärl, kärltvätt och gångavståndstillägg. Gångavståndstillägg innebär att du kan få dina avfallskärl hämtade längre in på fastigheten mot en avgift. Kärlen kan dras i max 50 meter och avgiften varierar beroende på kärlens avstånd från sopbilen. Det är kostnadsfritt att ha kärlen placerade inom 10 meter från sopbilen. För att ha gångavstånd är det dock viktigt att dragvägen uppfyller alla krav från kommunens avfallsföreskrifter. Gångavståndtillägg kan bara beställas för kärl för mat- och restavfall.

Tilläggstjänsterna skiljer sig beroende vilken typ abonnemang du har. Exempelvis hämtas ej grovavfall från verksamhetsabonnenter. 

Avfallsplan och föreskrifter

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. I Danderyds kommun består den av två delar: de lokala avfallsföreskrifterna och avfallsplanen.

Avfallsföreskrifter

I avfallsföreskrifterna beskrivs hur avfallet ska hanteras och tas om hand i kommunen. Enligt kommunens föreskrifter ansvarar kommunen för insamling och hantering av allt kommunalt avfall i kommunen. Detta medför att en fastighetsägare inte kan avsluta ett avfallsabonnemang för kommunalt avfall. Gällande avfallsföreskrifter antogs i kommunfullmäktige 7 december 2020 och är giltliga från och med 1 januari 2021.

Avfallsföreskrifter Danderyds kommun

Avfallsplan

Avfallsplanen sätter upp mål för hur hanteringen av avfall ska se ut. Danderyds kommun har en gemensam avfallsplan tillsammans med övriga kommuner inom SÖRAB som är det avfallsbolag som kommunerna äger tillsammans.

Nuvarande avfallsplan gäller perioden 2021–2032. Fem målområden har valts ut som bedöms vara de viktigaste byggstenarna för en ökad cirkulär hantering av avfall och material:

  • System efter behov
  • Avfall förebyggs
  • Material cirkulerar
  • Matavfall
  • Skräp och nedskräpning

Bakgrundsdokument, Avfallsplan 2021–2032
Måldokument, Avfallsplan 2021–2032
Periodmålsdokument, Avfallsplan 2021–2032
Bilagor, Avfallsplan 2021–2032

Kundtjänst för avfall

danderyd.se@prezero.com (tidigare Suez)
Telefon: 08-519 333 00

Uppdaterad: 2021-04-22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.