Nytt kulturmiljöprogram för Danderyds kommun

Danderyds kommun har ett rikt utbud av värdefulla kulturmiljöer som berättar om kommunens historia och utveckling. Det har nu blivit dags att uppdatera kommunens kunskapsunderlag och kartläggning av värdefulla kulturmiljöer, från forntid till modern tid.

Det övergripande syftet med kulturmiljöprogrammet är att uppmärksamma och sprida kunskap om de olika kulturmiljöer som finns i kommunen. Att ta fram ett kulturmiljöprogram är ett sätt att i förväg tydliggöra vilka värden och kvaliteter dessa kulturmiljöer har.

För att kunna hantera värdefulla kulturmiljöer på ett bra sätt i plan- och byggprocesser krävs aktuellt kunskapsunderlag och tydliga riktlinjer. Kulturmiljöprogrammet ska ge vägledning hur kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska hanteras så att kvalitéer och karaktärsdrag tas till vara.

Hur kommer arbetet att genomföras?

Arbetet med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram innebär att kommunens kulturmiljöer ska inventeras och beskrivas. Kulturhistoriska värden ska identifieras och riktlinjer för hur kulturmiljöerna kan utvecklas och bevaras ska tas fram.

Som en del av kulturmiljöprogrammet ska även en arkitekturhistorisk stilguide tas fram. Stilguiden ska lyfta fram årsringarna i kommunens bebyggelse och beskriva olika arkitektoniska uttryck och tidstypiska karaktärsdrag.

Kulturmiljöprogrammet kommer att fungera som ett stöd för att hantera plan- och bygglagens krav på att hänsyn ska tas till kulturvärden, framförallt i plan- och bygglovsprocesser, men ska även väcka intresse och kunskap hos allmänheten och ge råd till fastighetsägare.

Det nya kulturmiljöprogrammet som ska tas fram kommer att presenteras digitalt och vara tillgängligt på webben. Målet är att kulturmiljöprogrammet ska vara lättillgängligt och användbart för alla.

Om projektet

Kulturmiljöprogrammet kommer att vara geografiskt indelat utifrån kommundelarna Enebyberg, Danderyd, Stocksund och Djursholm.

Arbetet kräver en genomgång av befintligt kunskapsunderlag samt nya inventeringar. Arbetet med att beskriva, analysera och identifiera viktiga kulturvärden kommer att utförs av sakkunniga med bebyggelseantikvarisk kompetens. För uppdraget har kommunen anlitat konsultföretaget WSP med stor erfarenhet av inventering av kulturmiljöer. Inventering och fotografering kommer ske ute i fält. Personerna som arbetar med inventeringen kommer att bära gula västar och ha med sig ett informationsbrev som förklarar deras uppdrag.

Arbetet med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram beräknas ta två år. Målet är att kunskapsunderlaget ska vara väl förankrat hos så väl medborgare som beslutfattare och tjänstepersoner i kommunen. Projektet att ta fram kulturmiljöprogrammet kommer att erbjuda dialog och samråd med möjlighet att komma med synpunkter på innehållet.

Befintlig kulturmiljöhandbok

Danderyds nuvarande kulturmiljöhandbok är från 1991 och bygger på inventeringar som gjordes på 1970-talet. Den kan du ta del av här:

Kulturmiljöhandbok

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.