Hållbar utveckling

En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. (FN:s Brundtlandkommission 1987)

Det finns tre olika dimensioner av hållbar utveckling: en social, en ekonomisk och en miljömässig.

De olika dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Det räcker inte med att arbeta inom ett område utan alla dimensioner ska vara med för att vi ska kunna tala om hållbar utveckling.

De globala hållbarhetsmålen

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter i världen.
  • Att lösa klimatkrisen.
  • Att främja fred och rättvisa.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder, för alla människor.

Utmaningarna i hållbarhetsarbetet är till stor del globala men lösningarna är lokala och ska omsättas i praktisk handling. Det innebär att via demokratiuppdraget skapa engagemang, få genomslag och åstadkomma förändring  i arbetet för hållbar utveckling på lokal nivå.

Genom att Sverige undertecknade de globala hållbarhetsmålen så har alla kommuner ett ansvar att genomföra dess handlingsplan utefter lokala behov.

Globala hållbarhetsmålen - FN:s utvecklingsprogram

Förslag till Svensk handlingsplan för att uppnå de globala hållbarhetsmålen

Uppdaterad: 2021-11-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.