Luftmätningar

Sedan april 2022 sker luftkvalitetsmätningar vid en permanent mätstation som är placerad vid Danderyds gymnasium. Under perioden maj 2022-maj 2023 har mätningar utförts vid en mobil mätstation vid Mörbyskolan. Från och med juni 2023 står den mobila mätstationen i närheten av Vasaskolan, vid Anna Whitlocks park. Den mobila mätstationen kommer succesivt att flyttas till andra skolområden i kommunen. Rödmarkerat i kartbilden ser du var mätningar sker just nu.

Varför mäter vi luftkvaliteten?

Luftmiljön övervakas för att värna om människors hälsa, för att bedöma miljöbelastningen samt för att följa hur luftkvaliteten utvecklas över tid. Enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) ska kommunen känna till sin luftkvalitet och se om miljökvalitetsnormerna följs. Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Vidare ska aktuell information om luftkvalitet finnas tillgänglig för kommunens medborgare.

Hur går mätningarna till?

Kommunen har valt att lokalisera mätstationerna i närheten av skolor och förskolor i anslutning till E18, som är den största källan till emissioner av luftföroreningar i kommunen. Mätningarna av luftkvaliteten utförs med instrument som använder sig av två olika sorters modern mätteknik. Gaskomponenternas koncentration mäts med hjälp av optisk absorption (så kallad DOAS-teknik) och partikelkoncentrationen mäts med hjälp av betaabsorptions-teknik.

Vad undersöks?

Halter av kvävedioxid (NO2), ozon (O3) och partiklar (PM10) undersöks vid mätstationerna.

Kvävedioxid är en gas som irriterar luftvägarna. Kvävedioxid är starkt kopplad till förbränningsprocesser då syre och kväve reagerar vid höga temperaturer. Ofta är biltrafiken den störst bidragande källan till föroreningar av kvävedioxid.

Marknära ozon bildas i förorenad luft under inverkan av solljus. Utsläpp av kväveoxider, flyktiga organiska ämnen samt metan och kolmonoxid bidrar genom kemiska reaktioner till att ozon bildas. Det finns därför ett stort antal källor som i sig inte släpper ut ozon, men som ändå kan ge upphov till höga halter. Fordonsemissioner, vedeldning och användning av lösningsmedel hör till de viktigaste indirekta källorna. Ozonbildningen är väderberoende och under varma sommardagar med mycket solinstrålning kan höga halter förekomma. Ozon ger känsligare luftrör och kan orsaka andningssvårigheter och irritation i ögon och slemhinnor.

Partiklar bedöms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska tätorter, bland annat med förhöjda risker för hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar. Partikelhalterna medför också att vissa upplever andra besvär från luftvägarna, särskilt känsliga personer som astmatiker vars behov av medicinering kan öka. Trafiken är en av de källor där man misstänker att hälsoskadligheten är starkast. Partiklar av grövre storlek (med aerodynamisk diameter upp till 10 μm, PM10) bildas via mekaniska processer, exempelvis när bromsar, däck och vägbanor slits. Dubbdäck bidrar särskilt till höga halter av partiklar i gatumiljön i svenska tätorter.

Hur är luftkvaliteten just nu i kommunen?

Genom att trycka på länken nedan kan du se hur luftföroreningarna är just nu i kommunen. Du kan se timmedelvärden och dygnsmedelvärden av mätningarna som görs i realtid. I graferna ser du även om gränsvärden (miljökvalitetsnorm och miljömål) överskrids.

Uppdaterad: 2024-01-11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.