Kommunens vision

Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.

Våra strategier

Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.

Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.

Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt.

Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas.

Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

Löften till invånarna:

  • Hög tillgänglighet, öppen dialog och gott bemötande
  • Hög kvalitet och stor valfrihet i de kommunala tjänsterna
  • Civilsamhälle och näringsliv ska ha goda förutsättningar att verka i kommunen

Grundprinciper för arbetet i kommunen:

  • Omvärldsanalys och utvärdering är grunden för innovativ utveckling
  • Samverkan och rätt prioriteringar är grunden för att nå effektivitet

Löften till medarbetarna:

  • En attraktiv arbetsgivare ger möjligheter för medarbetare och chefer att utvecklas

Mål sätts utifrån visionen

Nästa steg blir att konkretisera hur visionen ska förverkligas i kommunens verksamheter genom Danderyds mål- och styrmodell, samt att nämnder och förvaltningar i sin tur ska formulera sina mål utifrån visionen.

Den uppdaterade modellen ska säkerställa att visionen och strategierna får genomslag i kommunens verksamheter från och med budget 2019.

Bakgrund

Visionen har tagits fram genom seminarier och workshops med tjänstemän och förtroendevalda i kommunen under 2017. Kommunfullmäktige antog visionen i oktober 2017.

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2018-06-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.