Bron till Tranholmen föreslås bli kvar till juni

Tekniska kontoret har idag ansökt om tillstånd hos berörda myndigheter om att låta den vinterbro som går mellan Tranholmen och fastlandet få ligga kvar fram till och med den 10 juni.

Normalt tas den ponton som utgör bro till Tranholmen bort i mitten av april. I samband med detta sätts skolskjuts per båt in för de skolbarn som bor på ön. Om tillståndet beviljas kommer ingen skolskjuts med båt att erbjudas den här våren, då bron i så fall skulle ligga kvar. Bron utgör elevernas normala skolväg under vinterhalvåret.

Bakgrunden till att kommunen nu har ansökt om detta tillstånd är Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att antalet passagerare vid transporter med allmänna färdmedel ska begränsas. Den skolskjuts per båt som vanligen erbjuds kan samla många personer på en relativt liten yta, två gånger per dag, till och från skolan. Detta skulle därmed strida mot dessa rekommendationer.

Alternativet att låta skolskjutsen per båt gå flera gånger per dag anses få en alltför stor inverkan på verksamheten i kommunens skolor, då till exempel lärarna skulle behöva invänta alla elevers olika ankomsttider. Kostnaden för detta anses också vara relativt hög.

- Att låta bron ligga kvar är det alternativ som vi ser som det bästa för våra elevers skull och som också har minst inverkan på verksamheten i våra skolor under de omständigheter som nu råder, säger bildningsdirektör Kent Henningson.

- Vi jobbar nu skyndsamt för att snabbt få beslut från berörda myndigheter gällande tillstånd. Därefter återstår bland annat arbete med att tydligt märka upp bron i farleden, så att den förändring som vi nu hoppas på blir tydlig för alla, säger Anna Tengelin Skoog, chef för Tekniska kontoret.

Information om slutgiltigt besked meddelas på danderyd.se. Detta kommer även att skickas till styrelsen för Tranholmens samfällighetsförening och till berörda vårdnadshavare.

Läs kommunstyrelsens beslut angående Tranholmsbron