Danderyds demokratijubileum 2021 och inrättande av Anna Whitlocks park

Nästa år är det hundra år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt. Det firar Danderyds kommun med ett lokalt demokratijubileum. Satsningen syftar till att öka kunskapen om yttrandefrihet, tryckfrihet och tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten som en viktig milstolpe i Sveriges historia.

Jubileet kommer bjuda på festligheter, utställningar, föreläsningar och mycket annat. I huvudsak kommer aktiviteterna att genomföras under hösten och invigningen planeras till i början av september. Firandet arrangeras mot bakgrund av Sveriges riksdags nationella firande under hela rådande mandatperiod.

– Demokratin står aldrig stilla. Därför är det också viktigt med ett levande samtal om dess genombrott, utveckling och framtid. Jag är oerhört glad att se ett sådant engagemang och bred uppslutning från alla partier i kommunfullmäktige kring demokratijubileet. Vi ser fram emot att fira tillsammans med Danderydsborna säger Hanna Bocander (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Som en del av Danderyds demokratijubileum vill kommunen inrätta ett minnesmärke i form av en ny park. Namnet föreslås bli Anna Whitlocks park efter rösträttspionjären, pedagogen och Danderydsbon Anna Whitlock. Hon var bosatt på Gautiodsvägen som ligger endast några kvarter från platsen för den tilltänkta parken längs Vendevägen, mitt emot Vasaskolans fotbollsplan.

Demokratijubileet styrs av en politisk styrgrupp med representanter från alla partier i Danderyds kommunfullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande

Boris von Uexkull (M) Kommunfullmäktiges ordförande
Hanna Bocander (M) Kommunstyrelsens ordförande
Robert Nibelius (M) Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Siv Sahlström (C) Gruppledare och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Monica Renstig (L) Ordförande i utbildningsnämnden
Milles Lindgren (KD) Gruppledare
Jenny Åkervall (S) Gruppledare
Christer Erestål (SD) Gruppledare
Carolin Robson (MP) Gruppledare

Citat från styrgruppen

”När vi blickar ut över världen ser vi att demokrati inte är en självklarhet, varken i vår tid eller historiskt. Låt jubileet påminna oss om att demokratin är grunden för både vår frihet och vårt välstånd. Och att det demokratiska samhället urholkas utan det öppna, respektfulla samtalet.”
Boris von Uexküll (M)

”Anna Whitlock var i flera avseenden en person före sin tid och en stark röst för jämställdhet och de demokratiska värderingar vi idag ser som självklara. I hennes park hoppas jag vi alla kan inspireras att på vårt eget vis upprätthålla
dessa värderingar och bidra till ett fritt och öppet samhälle. Genom vårt lokala demokratijubileum ser jag chansen till många spännande samtal om just dessa frågor.”
Hanna Bocander (M), styrgruppsordförande i Danderyds Demokratijubileum

”Demokratin får aldrig tas för given och är avgörande för att bevara ett fritt och öppet samhälle. Demokratijubileet är ett ypperligt tillfälle för oss som kommun att uppmärksamma demokratin och påminna om dess värde! Att vi även skapar en park till minne av rösträttspionjären och Danderydskvinnan Anna Whitlock är fantastiskt. Det ger dagens och framtida generationers kommuninvånare en plats att besöka för att inspireras och känna historiens vingslag!”
Robert Nibelius (M)

”Kampen för demokratin tar aldrig slut. I den kampen är yttrandefriheten själva basen. På demokratijubileet hoppas jag på debatter och inspirerande tal av många glada Danderydsbor. Det ska bli en fest att få ge namn åt en park till Anna Whitlocks minne. Hon var en kämpe och ett föredöme som inspirerade många kvinnor till stordåd.”
Siv Sahlström (C)

”Nästa år, 2021, är det 100 år sedan kvinnorna fick rösta för första gången. Det är en viktig milstolpe för demokratin, innan dess rådde faktiskt ingen demokrati, men den måste ständigt påminnas om och försvaras. Anna Whitlock var en av Sveriges främsta kvinnliga rösträttsförespråkare och hon bodde i Djursholm. Självklart ska en uppsnyggad park, tillgänglig och njutbar för alla invånare uppkallas efter henne.”
Monica Renstig (L)

”I Sverige utgår all offentlig makt från folket, där allmän och lika rösträtt är en central grundbult. Idag hotas vår demokrati från flera håll och vi har alla ett ansvar att stärka och bevara de demokratiska värderingar som vårt land vilar på. Det gör vi bland annat genom att fira hundraårsjubileet för den svenska demokratins genombrott.”
Milles Lindgren (KD)

”Demokratin kan aldrig tas för given. Det ser vi dagligen bevis på. Demokratins principer måste förankras gång på gång och varje generation måste få ställa sina frågor. Demokratijubileet handlar om just detta. Ett tillfälle att ställa frågor, att lära av historien och analysera samtidens utmaningar. Att få fler att känna sig delaktiga. Jag kan inte tänka mig något viktigare.”
Jenny Åkervall (S)

”Att arrangera ett demokratijubileum i Danderyds kommun är viktigt därför att många har en alldeles för begränsad förståelse om demokrati. Man tror att det är att alla får rösta. Sen vet man inte mycket mer. T ex att yttrandefriheten är helt avgörande. Idag är den ordentligt hotad. Förutom det självklara med en fin park kanske också en möjlighet till återkommande aktiviteter med demokratin i centrum. Så att vi aldrig tar den för givet och även de yngre lär sig förstå hela innebörden.”
Christer Erestål (SD)

”Skolpionjären och kvinnosakspolitikern Anna Whitlock stod för 100 år sedan på barrikaderna för kvinnors och barns mänskliga rättigheter. Hon införde medborgarkunskap på skolschemat 37 år innan kvinnor fick rösträtt. Hon startade Diskussionsgruppen för att lära flickor argumentera i politiska frågor. Jag hoppas dagens generationer kan hämta inspiration och lärdom i parken till hennes ära.”
Carolin Robson (MP)

För ytterligare information

Lina Pennlert, projektledare för demokratijubileet,

lina.pennlert@danderyd.se, 08-568 914 29.

Molly Grönlund Müller, bitr. projektledare för demokratijubileet,

molly.gronlundmuller@danderyd.se, 08-501 320 33.

Kommunstyrelsen,

kommunstyrelsen@danderyd.se