Riksintresseområdena i Djursholm och Stocksund utökas

Riksantikvarieämbetet har beslutat att revidera Danderyds riksintresseområden för kulturmiljön. Beslutet innebär att riksintressena i Djursholm och Stocksund utökas geografiskt och inkluderar numera bland annat området Svalnäs.

Den vänstra kartan visar ny geografisk avgränsning för Djursholm markerad med svart linje. Tidigare avgränsning markerad med röd punktad linje.

Den högra kartan visar ny geografisk avgränsning Gamla Stocksund-Mörby markerad med svart linje. Tidigare avgränsning markerad med röd punktad linje. Bildkälla: Länsstyrelsen.

- Beslutet ligger helt i linje med vår vilja att värna trädgårdsstadens fina kvaliteter och bevara dem för framtiden, säger, Claes Breitholtz, byggnadsnämndens ordförande.

För att se kartorna i större format, klicka på länkarna nedan:

Karta - Riksintresse Djursholm

Karta - Riksintresse Stocksund

Riksantikvariets motivering

Motiveringen för gamla Stocksund-Mörby lyder: 

"Två villasamhällen, grundade på enskilt initiativ och avsedda för ett välbärgat tjänstemannaskikt, som i planläggning och bebyggelse återspeglar utvecklingen från 1890-talets villapark till 1910- och 1920-talens trädgårdsstad. (Stadsmiljö; villasamhälle)

Motiveringen för Djursholm lyder:

"Tidig villastad grundad på privat initiativ och en förebild för flera liknande
efterföljande samhällen. Miljön återspeglar det sena 1800-talets och tidiga 1900- talets framväxt av högborgerliga förstäder runt Stockholm och speglar boendet för det översta samhällsskiktet under denna tid. (Stadsmiljö; villastad)"

Det här innebär ett riksintresse

Vissa kulturmiljöer har så speciella värden att de anses vara betydelsefulla ur ett nationellt perspektiv. Då kan Riksantikvarieämbetet bestämma att de är av riksintresse för kulturmiljövården.

I Sverige finns ca 1500 områden av riksintresse för kulturmiljövården. De utgör en stor variation av kulturmiljöer, från forntid till nutid. Tillsammans ska urvalet ska ge en bred bild av hela landets kulturhistoriska utveckling. Riksintresseområdena i Danderyds kommun representerar den tidiga villastadens framväxt.

Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården ska beaktas i kommunens planeringsprocesser och skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön.

Om revideringen

Länsstyrelsen har arbetat med en omfattande översyn av samtliga riksintresseområden i länet. Översynen har inneburit att nya kunskapsunderlag tagits fram och att värdetexter, urval och avgränsningar setts över och förslag på ändringar har tagits fram. Riksantikvarieämbetet har fattat beslut om att revidera Danderyds riksintressen för kulturmiljövården, enligt länsstyrelsens förslag.