Uppföljning av kvalitet inom vård och omsorg

Varje år följer socialförvaltningen upp kvalitén på hemtjänstutförare, vård- och omsorgsboende för äldre samt särskilda boenden inom LSS och socialpsykiatri. I avtalsuppföljningen ingår besök på plats, intervjuer med chefer och medarbetare samt dokumentation i olika verksamhetssystem.

Annebergsgården har gruppträning och rehabilitering i ny träningslokal.

- Kvalitetsuppföljningen vi gör är väldigt viktig, säger socialdirektör Britt-Marie Ekström. Med den kan vi tidigt identifiera förbättringsområden och ta fram handlingsplaner. Ett exempel på att det ger effekt är ju förbättringar inom hälso- och sjukvård som gjorts på boenden sedan tillsynen 2019.

Avtalsuppföljningen av särskilda boenden inom LSS under 2021 visade att samtliga uppfyllde kraven på god kvalitet på alla områden som granskades.

Kunskaper i svenska viktiga

Flera verksamhetschefer inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden pekar på att det kan finnas brister i språkkunskaper hos personalen som kan försvåra dokumentation och kommunikation. Vissa verksamheter har erfaren personal som arbetat länge, men saknar formell vårdutbildning. Flera verksamheter utnyttjar den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet för att höja personalens utbildning inom vård och omsorg.

- Det är glädjande att alla särskilda boenden inom LSS som kommunen har avtal med uppfyller kraven för god kvalitet på de områden som har granskats under 2021, säger socialnämndens ordförande Carina Erlandsson.

- Samtidigt kan vi se att det finns tydliga förbättringsområden inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden. Därför har socialnämnden gett ett uppdrag till socialförvaltningen att ge förslag på hur vi kan förbättra språkkunskaperna generellt inom vård och omsorg, säger Carina Erlandsson.

Förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård

På vård- och omsorgsboenden har förbättringsarbeten gjorts inom hälso- och sjukvård av alla utförare sedan tillsynen 2019. Det har uppnåtts trots den pågående pandemin där fokus har legat på att förhindra smittspridning. Kvalitetsarbete är en levande process och där förbättringspotential finns kvar kommer socialförvaltningen också fortsätta med uppföljningar.

Storkalmar och Klingsta har prioriterat vård och omsorg om de boende, men brister i dokumentationen i det nationella kvalitetsregistret samt genomförande av extern hygienrond. Handlingsplaner har tagits fram tillsammans med socialförvaltningen och Storkalmar och Klingsta ska återrapportera till socialnämnden i mars 2022 hur långt de har kommit i sitt förbättringsarbete.

Bland hemtjänstutförare varierar resultaten. Den ansträngda situationen med pandemin har lett till att vissa arbetsuppgifter har prioriterats till exempel att motverka smittspridning, vilket i vissa fall lett till brister kring dokumentation av rutiner.

Satsning på rehabilitering

Alla vård-och omsorgsboenden för äldre har med hjälp av statliga bidrag köpt in aktivitets- och träningsutrustning. De har också utbildat personalen i ett hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt genom handledning av en fysioterapeut. Ett stort förbättringsarbete har också skett på vård- och omsorgsboendena i kommunens regi. Som exempel kan nu träning och rehabilitering enskilt eller i grupp ske på Annebergsgården regelbundet av fysioterapeut och arbetsterapeut i en nyinredd träningslokal.