Nya bostäder vid östra Eneby torg

Kommunstyrelsen har beslutat om ett nytt start-PM för bostadsprojektet östra Eneby torg i Enebyberg. Beslutet innebär att förutsättningarna för att bygga flerbostadshus och småhus ska prövas i en detaljplaneprocess. På platsen finns idag bland annat kontor och äldre flerbostadshus.

Bilden visar planområdet för detaljplanen.

Aktuellt

Projektet har fått en ny inriktning med mindre omfattande bebyggelse och färre fastigheter som ingår än vid tidigare förslag som presenterades 2017-2018. I arbetet med att ta fram en ny detaljplan kommer även Enebybergsvägens utformning genom området och andra utredningar att genomföras. Nästa steg är att ta fram ett förslag till detaljplan. När det första förslaget tagits fram kommer grannar och andra intressenter att ha möjlighet att lämna synpunkter.

Bilden visar ett förslag på hur området skulle kunna utvecklas. Förslaget kan komma att revideras under planarbetet. 

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit. Justnu utformas planförslaget. 

Bakgrund

Området har utretts för ny bebyggelse sedan 2012 då kommunstyrelsen gav ett uppdrag att ta fram ett detaljplaneprogram. Arbetet med en ny detaljplan påbörjades 2015 med syfte att möjliggöra bland annat bostäder och förskola. Under 2017 var förslaget på samråd vilket väckte stort engagemang bland boende i området och uppdraget avbröts 2018. En omfattande medborgardialog genomfördes 2021 vilken, tillsammans med inkomna synpunkter från samrådet, legat till grund för den bebyggelseskiss som nu förslås som utgångspunkt för planarbetet.

Här kan du läsa mer om dialogen och ta del av synpunkterna som inkom 2021:

Medborgardialog om östra Eneby torg 

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat planförfarande

Handlingar

Start PM för detaljplan östra Eneby torg (2023-02-07)

Beslut

Beslut om planuppdrag för östra Eneby torg (KS 2023-03-06 § 48)

Tjänsteutlåtande för beslut om planuppdrag för östra Eneby torg (2023-02-24)

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-04-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.