Förslag översiktsplan från 2013

Under 2013 påbörjades ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet pausades efter samråd hösten 2013.

Planen har också kompletterats med Danderyds förhållande till förändringarna i klimatet. Perioden för den föreslagna översiktsplanen sträcker sig till år 2030.

Danderyd ligger centralt i Stockholmsregionen och är med sin gröna karaktär en attraktiv bostadsort. Kommunens läge har skapat förutsättningar för goda kommunikationsmöjligheter till både Stockholm och den nordöstra stockholmsregionen, samtidigt som det inom kommunen finns en bred variation av naturmiljöer som har bidragit till ett rikt växt- och djurliv. Det område som bedöms bäst lämpat för stadsutveckling redovisas i planförslaget som utvecklingsområde i E18-stråket. Här planeras för en tunnelförläggning/överdäckning av E18, vilket skulle bidra till att skapa en mer hälsosam miljö och samtidigt frigöra markytor som möjliggör bebyggelse.

Planförslaget återfinns nedan i digitalt format. Det kan laddas ner i sin helhet som lågupplöst version, eller kapitelvis med bättre upplösning.

Förslag till översiktsplan 2030, lågupplöst version (7 MB)

Markanvändningskarta (2 MB)

Förslag till översiktsplan 2030 (indelad i kapitel, i högre upplösning)

Sammanfattning (0,5 MB)

Kapitel 1 Inledning (0,5 MB)

Kapitel 2 Utgångspunkter (1 MB)

Kapitel 3 Riks- och mellankommunala intressen (7 MB)

Kapitel 4 Planering för en framtida klimatförändring (1 MB)

Kapitel 5 Befolkning, bostäder och näringsliv (0,5 MB)

Kapitel 6 Bevarande och byggande (3 MB)

Kapitel 7 Trafik (5 MB)

Kapitel 8 Teknisk försörjning (1 MB)

Kapitel 9 Naturmiljöer och biologisk mångfald (2 MB)

Kapitel 10 Vatten (1 MB)

Kapitel 11 Miljö- och riskfaktorer (1 MB)

Kapitel 12 Rekreation (2 MB)

Kapitel 13 Genomförande (0,5 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (4 MB)

Underlagsmaterial (0,5 MB)

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2020-06-02

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.