Danderyds kommun vill förbättra tillgänglighet och effektivitet

Danderyds kommun jobbar hårt för att skapa en god service och ett gott bemötande i företagsrelaterade ärenden. Här ska företag kunna växa och utvecklas och genom en serviceinriktad myndighetsutövning få stöd att göra rätt.

Kvinna sitter och skriver i ett block

Varje år genomför Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Stockholm Business Alliances (SBA) en undersökning om företagarnas uppfattning om kommunernas bemötande vid tillsyn och tillståndskontakter samt upphandling. Undersökningen mäter faktiska ärenden inom sju olika myndighetsområden.

NKI-resultatet en värdemätare

Danderyds kommuns målsättning är att ha ett företagsklimat i toppklass. NKI-resultatet är därför en viktig värdemätare på hur bemötande och service fungerar i praktiken.

”Vårt mål är att alla företagare ska känna att det är lätt att göra rätt. Ett gott bemötande från vår sida ska vara en självklarhet. Då kan vi tillsammans skapa ett företagsklimat där företag vill växa och utvecklas. Företagen är en stor del av vår kommuns identitet och bidrar med sin service och sitt utbud till att göra Danderyd attraktivt”, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Danderyd faller i rankningen

I år landar kommunens samlade NKI-resultat på 72, vilket innebär en placering på plats 159 av Sveriges 290 kommuner. Danderyd ligger på upphandlingssidan över resultaten för jämförbara kommuner inom segmentet Storstads- och storstadsnära kommuner. Företagarnas uppfattning om bemötande och service vad gäller markupplåtelse ger också ett starkt resultat (81 NKI-poäng) medan kommunen backar när det gäller miljö- och livsmedelstillsyn och bygglov.

”Tack till alla som tog sig tiden att svara i årets nöjd kund index-mätning. Vi tappar i årets rankning trots att det sammanvägt är ett gott betyg. Vi behöver nu jobba ännu hårdare på att förbättra tillgänglighet, effektivitet, information och bemötande”, säger kommunens näringslivschef Anna Wallin.

Fokus på att förenkla för företagare

Danderyds kommuns organisation ska ha ständigt fokus på serviceinriktad myndighetsutövning. Under året har samtliga tjänstepersoner med företagsrelaterade kontakter deltagit i olika workshops. Utveckling av en tydligare tillståndsguide på kommunens hemsida pågår och den ska göra det lättare för företagare att ta till sig information och genomföra ärenden.

”Vi måste fortsätta vårt målmedvetna arbete med att förbättra bemötande och service utan att göra avkall på kvalitet och rättssäkerhet. Vår myndighetsutövning och upphandling behöver utvecklas med stor lyhördhet för företagarnas behov och dialogen vi har med det lokala näringslivet är viktig”, säger kommundirektör Johan Lindberg.