Tyck till om förslag till nytt kulturmiljöprogram

I Danderyd finns ett rikt utbud av värdefulla kulturmiljöer som utgör en viktig del av det gemensamma kulturarvet. Enligt plan- och bygglagen ställs krav på att byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ska värnas. För att identifiera dessa värden har en kommunomfattande inventering genomförts.

Inventeringen har sammanställts i ett förslag till nytt kulturmiljöprogram på danderyd.se. I förslaget beskrivs enskilda byggnader och områden som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla.

- Vi är stolta över de fantastiska kulturmiljöer som finns i kommunen, de är en viktig del av kommunens identitet. Nu kan vi presentera dessa i ett nytt kunskapsunderlag som i stort sett omfattar alla fastigheter i kommunen. För att kunskapsunderlaget ska bli så bra som möjligt vill vi nu ge kommunens invånare och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget, säger Claes Breitholtz, miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Programmet riktar sig till kommunen, privata fastighetsägare och andra intressenter

Det övergripande syftet med kulturmiljöprogrammet är att uppmärksamma och sprida kunskap om kommunens kulturmiljöer samt ge råd för hur de kulturhistoriska värdena kan tas tillvara. Kunskapsunderlaget kommer att användas som stöd i kommunens arbete med plan- och bygglovsfrågor, men det riktar sig också till privata fastighetsägare och övriga intressenter.

I kulturmiljökartan kan man exempelvis hitta information om enskilda fastigheter genom att söka på adress och fastighetsbeteckning. I den akitekturhistoriska guiden kan man hitta information om vad som är karaktäristiskt för olika tidsepoker.  

Remissperiod 15 augusti – 9 oktober

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beslutat att ge invånare och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Remisstiden pågår 15 augusti - 9 oktober. Du hittar kulturmiljöprogrammet och lämnar dina synpunkter på:

danderyd.se/kulturmiljoprogram

Informationsmöte om förslaget

Den 12 sep 17.30-19.30 och 14 sep kl 16-18 bjuder vi in till en presentation av förslaget i kommunens lokaler på Entrétorget i Mörby centrum.

Varmt välkommen!

Läs mer om förslag till kulturmiljöprogrammet:

förslag till kulturmiljöprogram