Danderyds kommun flyttar sitt Vattenläger från Stocksunds hamn

Danderyds kommun har inom ramen för Edsvikens vattensamverkan beställt en undersökning av bottnarna vid Edsvikens småbåtshamnar. Resultatet från undersökningen är ännu inte färdigställd men indikerar höga föroreningshalter av olika miljöfarliga ämnen i sedimenten (botten) i Stocksunds hamn.

Området kring Marina Läroverket

Stocksunda hamn har en historia som en industrihamn med till exempel ett koldrivet elverk, och idag finns där bland annat en båtbottentvätt och en båtklubb. Orsakssambandet till de höga föroreningshalterna kommer att utredas vidare men som en försiktighetsåtgärd flyttar Danderyds kommun sitt Vattenläger till Svanholmsparken vilket berörda nu fått information om.

- Det här är inga enkla saker för mig som inte är miljöingenjör att analysera. De tungmetaller rapporten visar på finns framför allt i sedimenten, det vill säga i lagren på botten och inte i själva vattnet. Men när vi fick förhandsinformation av detta tyckte jag ändå att vi skulle byta plats på lägret, säger Jonas Jonsson, ungdomschef och ansvarig för Vattenlägret.

Vattenkvaliteten mäts löpande under badsäsongen

I avvaktan på rapportens slutsatser och rekommendationer bedriver kommunen miljötillsyn av de verksamheter som finns i Stocksunds hamn. Man har även provtagit platser i närheten av hamnen som nyttjas för bad för att se om de föroreningshalter som hittats i sedimenten i båthamnen finns i ytvattnet. Resultatet av de proverna visade på tjänlig vattenkvalitet. Dessa prover skiljer sig från de mätningar som löpande görs under badsäsongen vid publika badplatser då man mäter e-coli, alltså mag- och tarmbakterier, som kan ge mer akuta hälsoproblem

- Det handlar egentligen om en känd problematik som gäller för alla invånare inte bara i Danderyd utan överallt. Det är därför vi tjatar om att man inte ska använda giftiga båtbottenfärger, eller tvätta bilen på garageuppfarten då så kallat dagvatten rinner ut i våra vattendrag. Vi måste alla värna miljön och vattnet, för visst vill vi att våra barn och barnbarn ska kunna bada överallt i kommunen, säger Robert Nibelius (M), ordförande i tekniska nämnden.